Loading...
طراحی میلگرد حرارتی2019-11-21T08:07:43+00:00

Alprazolam Bulario Anvisa مطابق آیین نامه های معتبر برای جلوگیری از ترک خوردگی بتن بایستی از شبکه میلگرد حرارتی و با الیاف های مختلف موجود استفاده نمود. قطر، تعداد و آرایش میلگردهای این شبکه از سطح فوقانی دال به ضخامت دال بستگی دارد. از سوی دیگر حداقل مصرف الیاف ها با توجه به پارامترهای مختلف با توجه به آیین نامه مربوطه در واحد حجم بتن مشخص خواهد می گردد.

Alprazolam Buy India