سایر مقالات

رول فرمینگ عرشه فولادی

رول فرمینگ عرشه فولادی
امتیاز دهید

ورق عرشه فولادی:

ورق فولادی شاخص ترین مصالح سقف عرشه فولادی است که به منظور استفاده از آن به نکات زیر باید توجه نمود .ورق گالوانیزه برای مصارفی کاربرد داشته و قابل استفاده اند که ویژگی مقاومت در مقابل خوردگی آن ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد. حفاظت در مقابل خوردگی با مقدار جرم پوشش روی در واحد دارای سطح نسبت مستقیم است.

رول فرمینگ عرشه فولادی

بازشو ها در سقف های مرکب عرشه فولادی به دو طبقه تقسیم می شود:
اول، بازشو های کوچک که ابعاد آن از 300 میلی متر کمتر بوده و به صورت معمول نیازی به تقویت اضافی در دور آن ها وجود نخواهد داشت.
دوم، بازشو های متوسط که ابعاد آن ها میان 300 تا 700 میلی متر بوده و باید میلگرد تقویتی در دور آن ها به وجود آورد.

انواع آزمون های مربوط به ورق عرشه فولای  (ورق گالوانیزه):

آزمایش خمش ورق عرشه فولادی :

برای آزمون خمش نمومه پوشش گالوانیزه باید دارای تحت خمش 180 درجه در هر جهت دلخواه قرار گیرد و بعد از خمش نباید آثاری از پوسته شدن یا پارگی ورق رویت شود.

آزمایش ضربه ورق عرشه فولادی:

در این آزمایش ضربه ای با جرم یک کیلوگرم از فاصله ای معین و بدون اعمال نیرو بر روی ورق پرتاب می گردد که نباید در اثر اعمال این ضربه هیچ گونه اثری از پوسته شدن بر سطح ورق ظاهر شود.

رول فرمینگ طرح سفال

مزیت دستگاه رولفرمینگ عرشه فولادی:

در کارخانه عرشه فولادی دارای دستگاه رولفرمینگ می باشد که مزایایی زیر را فراهم می کند.

  • اول،دارای انبوســت برجســته کــه سبب درگیــری بالاتــری بــا بتــن و ورق گالوانیــزه می گردد.
  • دوم، دارای ماسل های ماهیچه ای در جداره به منظور جلوگیری از کمانش ورق.
  • سوم، دارای نک های برجسته و منظم در سقف و کنترل لرزش.
  • چهارم،عدم چروک و موج در ورق در طول خط تولید.
  • پنجم،دارای دفترچه محاسباتی.