مقاله

مراجع استاندارد ها و مدارک

مراجع استانداردها و مدارک
Rate this post

موسسه عرشه فولادی (SDI) اولین کتابچه طراحی عرشـه فولادی کامپوزیت را در سـال 1991 منتشر کرد ایـن کتابچه طراحـی در سـال 1997 دارای ویرایش بود. شناخت تغییر در فن آوری، شروع فعالیت های  SDI به منظور توسعه استانداردهای جدیـدی  برای دال عرشه فولادی کامپوزیت بود. در ابتدا انتشار استاندارد ANSI / SDI C1.0 برای کامپوزیت عـرشـه در سال 2006 اتفاق افتـاد. استاندارد سال 2006  در سـال  2011  تجـدیـد نـظر شـد و بـا نـام استـانـدارد  ANSI / SDI C-2011  بـرای دال کامپوزیـت عرشـه فـولادی کـف و ANSI / SDI T-CD-2011   برای کامپوزیت عرشه فولادی گسترش یافت.

بـعد از گذشت 80 سـال، طراحی سقف های مرکـب عرشـه فولادی از طراحی تجربـی بـر اساس آزمایش به یـک محصول مورد اطمینان با رفتار خـوب تبدیـل گشته است و بـه استانداردهای طراحـی که توسـط کـدهای ساختمانی به رسمیت شناختـه شده انـد تبـدیل شده است.

ایـن تحول منـجر به یک سیستم کارآمد تر و مقرون به صرفه تر شده است.

مزایا در بهره برداری

بهبود عملکرد سقف در هنگام زلزله

در این نوع سقف یکپارچگی مناسبی بـین اجـزای سازه ای برقرار می باشد. در نتیجه این سیستم از صلبیت کافی در مقابل نیـروی جانبـی برخوردار است. همچنین بعلت کاهش نسبی وزن سـقف در هر مـترمربع سازه، در اثـر جـذب کمـتر نیروی زلـزله، عملکرد سازه در برابر زلزله بهتر خواهد بود.

کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله و آتش سوزی

از آنجایی که می توان عمده سوانح رایج در هنگام وقوع زلزله را به سقوط اجزاء غیر سازه ای و پرکننده سقف (مانند بلوک) و اشتعال زا که سبب آتش سوزی و انتـشار گازهـای خطرنـاک ناشی از سوختـن می گردد (مثل یونولیت) نسبـت داد، استـفاده از سیستم سقف عرشـه فولادی با توجه به توانایی های ذاتـی خود (عدم وجود مواد پرکننده بعلت شکل موجدارو عدم وجود مواد اشتعال زا) به مراتب ایـمن تـر خواهد بود.

مزایا درحین اجرا

ایجاد سکوی کار مناسب و ایمن در زمان اجرا

عرشه های فولادی پس از پخش بر روی اسکلت با ایجاد یک سکوی کار دائمی برای پرسنل کارگاهی، ایمنی را در زمان اجرا ارتقاء می بخشد.

پیوستگی و یک دست بودن سطح زیرین سقف

سیستم سقفهای MCD دارای سطح تحتانی یکنواخت می باشد. در کاربری هایی نظیر پارکینگ می توان این سقف ها را بدون هیچگونه پـوشش سقـف کـاذب بکار برد چرا کـه بـا توجه به صیقلی بودن عرشـه ها نور در برخورj با آنها بازتاب بیشتری داشته و از این طریق بـا مصرف انرژی کمتری میتوان روشنایی را تامین نمود .

وزن کم وقابلیت حمل آسان وسریع

ایـن عرشـه ها سبـک و دارای صلبیـت بـالا می باشد کـه ایـن خصوصیت موجب سهولـت در حمـل و نقل آنها مـی گردد. همچـنین نـصب عرشه ها معمولا به سادگی و بدون نیاز به تجهیزات خاص و تنها متکی به تبحر و تجربه اکیپ اجرایی انجام می پذیرد.