نمایشگاه ها

شرکت ساختمانی آسمان خراش دقت در چندین نمایشگاه حضور فعال داشته است و مفتخر به دریافت جوایز و تقدیرنامه های متعددی گردیده است؛ بخشی از این تصاویر را به تماشا بنشینید.

افتخارات شرکت آسمان خراش