مهدی-خدامی
مهدی خدامی
طراح و مشاوره سازه
021-88849414

تقاطع مطهری و مفتح، جنب بانک سپه، ساختمان ۴۵۳، طبقه ۳، واحد ۵

https://asmankharash.com

فرم تماس