*پروژه ایران لوازم قطعه*

آدرس: 53 جاده مخصوص

کارفرما: جناب آقای بابازاده

متراژ زیربنا: 4500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط