*پروژه چالوس*

آدرس: ورودی شهر چالوس

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال

متراژ زیربنا: 40000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه