*پروژه برکت*

آدرس: اتوبان کرج قزوین جاده کردان کوچه برکت داروسازی برکت

کارفرما: شرکت ژالکه

متراژ زیربنا: 10000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط