*پروژه حکیمیه*

آدرس: حکیمیه – بلوار بهار – خیابان پیام – پیام 6 شرقی- پ 4

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس عابدینی

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط