*پروژه سعادتمند*

آدرس: بلوار اصلی مشا-دشت31

کارفرما: مهندس سعادتمند

متراژ زیربنا: 600 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط